O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty Tváře naší školy I Tváře naší školy II
Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy
Přijímací řízení Přijímací řízení do VOŠ pro šk. r. 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení do VOŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Hodnotící kritéria profilové části MZ Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb. Opatření obecné povahy
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+
Asklépios Hygeia Meditrine Panakeia Iasó Podaleirios Telesforos Aglaia Avicenna - Ibn Síná Klaudios Galénos sv. Anežka Česká sv. Zdislava z Lemberka Pierre-François Percy Dominique Jean Larrey Florence Nightingalová Jaromír Mundy Henry Dunant
Matyáš Žďárský Jan Janský Margaret Sanger PhDr. Alice Masarykova Helen Fairchild Virginia Henderson Hildegard Peplau prim. MUDr. František Kadeřábek prof. Otto Wichterle Doc. MUDr. Přemysl Doberský, DrSc. RNDr. Petr Fořt, CSc. František Kuchař prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph. D. prim. MUDr. Čestmír Kalík prim. MUDr. Michal Bodnár prim. MUDr. Václav Trnka

Školní poradenské pracoviště

S jakými problémy se na výchovnou poradkyni můžete obrátit:
 
Náplň činnosti výchovného poradce

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.
 
 1. Poradenské činnosti

  A) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
   
  • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
  • Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.
  • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).
  • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
  • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

  B) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

  C) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

  D) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

  E) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
   
 2. Metodické a informační činnosti
   
  • Zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
  • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
  • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
  • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
  • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
  • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 116/2011 Sb., Vyhláška 27/2016 Sb.)

Informovaný souhlas o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky 116/2011Sb. v platném znění, je povinností každé školy poskytovat poradenské služby. Tyto služby jsou poskytovány zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:
 1. prevenci školní neúspěšnosti,
 2. primární prevenci sociálně patologických jevů,
 3. kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 4. odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
 5. péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 6. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
 7. metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Dle této vyhlášky je povinností školy rodiče a žáky seznámit s těmito službami a vyžádat si od rodičů a žáka souhlas s informováním a poskytováním těchto služeb. V případě vašeho nesouhlasu nebude výchovný poradce a metodik prevence vašemu dítěti poradenské služby poskytovat a to ani v případě, když o ně dítě požádá. Souhlasu není potřeba v případě stanovených zvláštními právními předpisy, zejména zákonem č.359/ 1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Případné dotazy vám zodpoví výchovný poradce Mgr. Věra Severová.

Výchovným poradcem na naší škole je Mgr. Věra Severová

Konzultační hodiny:   pondělí: 8:00 – 9:30
                                      středa:  7:30 – 8:00
                                      čtvrtek: 7:30 – 8:00
                                      individuálně po předchozí domluvě    

Kontakt:
724891996
severova.vera@seznam.cz

Všechny poskytované služby jsou bezplatné  
2007 ....... 2022 ....... 2024 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz