O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty
Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy
Přijímací řízení Přijímací řízení do VOŠ pro šk. r. 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení do VOŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Hodnotící kritéria profilové části MZ Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb. Opatření obecné povahy
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+

Aktuality, novinky

Aktuality, novinky

Přijímacího řízení do SŠ - zveřejnění kritérií přijímacího řízeníStřední zdravotnická škola Příbram bude ve šk. roce 2024/2025 otevírat pro absolventy ZŠ tyto obory vzdělání denního studia: 53-41-M/03 Praktická sestra (60 míst) 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum (25 míst) 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví (20 míst)  !!! Přihlášky ke studiu se přijímají a) elektronicky do IS prostřednictvím DIPSY.CZ (s ověřenou eletronickou identitou - doporučujeme z důvodu další bezproblémové  komunikace) a vložení příloh ve formátu PDF nebo JPG b) podáním výpisu vytištěného z online sytému a příloh c) podáním vyplněného tiskopisu s přílohami Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol  a oboru vzdělání podle vaší priority Termín podání přihlášky 1. - 20. únor 2024 (doporučujeme elektronické podání z DIPSY.CZ) Jako přílohy se přikládají:    povinně potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (na základě nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) povinně výsledky vzdělávání ze ZŠ v 8. roč a pol. 9. roč. případně doklad o umístění na 1. - 3. místě v okresním nebo krajském kole olympiády z BIO, CHE, ČJL, MAT (doklad o "olympiádě" v opačném případě vložit "prázdný soubor") v případě uchazečů jiné národnosti podle § 20 odst. 4 školského zákona žádost o prominutí JPZ z českého jazyka (nahrazuje se pohovorem, kde dojde k ověření komunikačních znalostí v češtině) ​ ​Rodiče - Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz) JPZ: 1. termín 12. 4. 2024 - 8. 30 hod. 2. termín 15. 4. 2024 - 8. 30 hod.  15. 5. 2024 zveřejnění výsledků přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra budou přijímáni na základě hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT.  Uchazeči o obor  vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum budou přijímáni na základě hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT.  Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/01 Masér ve zdravotnictví budou přijímáni na základě hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT.  V případě rovnosti bodů o pořadí bude rozhodovat hodnocení ze základní školy: 8. ročník - 1. pol.  (0 – 3 body) 8. ročník - 2. pol. (0 – 3 body) 9. ročník - 1. pol. (0 – 4 body) umístění na 1. - 3. místě v okr. nebo kraj. kole olympiády z BIO, CHE, ČJL, MAT (0 – 4 body) Ø 8. - 9. roč. BIO (0 – 1,5 bodu) Ø 8. - 9. roč. CHE (0 – 1,5 bodu) Ø 8. - 9. roč. ČJL (0 – 1,5 bodu) Ø 8. - 9. roč. MAT (0 – 1,5 bodu) (maximum 20 bodů) viz. Kritéria přijímacího řízení Mgr. Václav Kočovský, v.r. ředitel školy Zveřejněné hodnotící kritéria profilové části MZhttps://szs.pb.cz/maturita-2024/hodnotici-kriteria-profilove-casti-mz/ ​9. 1. 2024 - interaktivní výukový seminář žáků 2. PSB s možností stát se na 4 hodiny seniorem9.ledna 2024 měli žáci 2. PSB možnost, díky interaktivnímu výukovému semináři, stát se na 4 hodiny seniorem. Speciálně připravené pomůcky jim umožnily na vlastní kůži zažít různé fyzické i psychické výzvy, kterým čelí starší lidé. Žáci se setkali se simulací očních a sluchových vad, pohybovými omezeními, zvýšenou tíhou končetin, nestabilitou při chůzi, třesem rukou a stavem po cévních mozkových příhodách. Cílem tohoto semináře bylo poskytnout žákům hlubší porozumění a empatii k výzvám, se kterými se starší lidé běžně potýkají. Věřím, že díky tomuto zážitku budou žáci schopni lépe chápat a vcítit se do potřeb starších pacientů. Vyučující odborných předmětů - Mgr.Dagmar Vršecká. 6. 2. 2024 - návštěva 1. PSA na dětském odd. a odd. akutního příjmu pacientů ONP, a.s.Dne 6. 2. 2024 jsme společně s žáky 1. PSA navštívili dětské odd. a odd. akutního příjmu pacientů ONP, a.s. V rámci předmětu ošetřovatelství si tak žáci mohli propojit již nabyté teoretické znalosti s praktickou ukázkou obohacenou výkladem vedoucích sester jednotlivých oddělení. Díky této exkurzi žáci nahlédli pod roušku péče o pacienty s velmi závažným zdravotním stavem a zároveň si mohli porovnat péči o malé pacienty v nově zrekonstruovaných prostorech dětského oddělení. Cílem návštěvy ONP, a.s. bylo žákům nejen zpestřit výuku oboru ošetřovatelství, ale také jim ukázat rozmanitost a záslužnost oboru praktické sestry, který si zvolili. Vyučující odborných předmětů. Dagmar Čerňanská 14. 2. 2024 - odborná exkurze žáků 3.NA a 4.NA v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze 30. 1. 2024 - žáci naší školy se zúčastnili okresního kola ve šplhuDne 30. 1. 2024 proběhlo okresní kolo ve šplhu. Naší školu reprezentovaly dva dívčí týmy, které obsadily 2. a 3. místo. V soutěži jednotlivkyň si nejlépe vedla Viktorie Čermáková, která skončila na 3. místě. Tým chlapců jsme bohužel nesložili, ale v jednotlivcích startoval Jonáš Janík, který skončil na 7. místě.

Obory střední školy

Střední škola


Praktická sestra Absolvent oboru vzdělání Praktická sestra je vybaven kompetencemi pro práci ve zdravotnických zařízeních. Je připraven k výkonu práce nelékařského zdravotnického pracovníka, který bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje a zajišťuje základní ošetřovatelskou péči a podílí se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče. Zdravotnické lyceum Absolvent oboru vzdělání Zdravotnické lyceum je připraven ke studiu na všech vysokých školách. Zvláště pak na lékařských fakultách, vyšších zdravotnických školách, zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky. Masér ve zdravotnictví Absolvent oboru vzdělání Masér ve zdravotnictví se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového nebo ambulantního typu při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče, popřípadě v zařízeních sociálních služeb. Nutriční asistent Absolvent oboru vzdělání Nutriční asistent se uplatní na odborných pracovištích poskytující specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy, zejména ve zdravotnických zařízeních, dále ve stravovacích provozech lázeňských a léčebných ústavů a v zařízeních sociální péče. Je připraven ke studiu v terciární sféře.

Obory vyšší odborné školy

Vyšší odborná škola


Diplomovaná všeobecná sestra Absolventi oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra vykonávají samostatnou odbornou činnost v péči o zdraví, prevenci i péči o nemocné ve zdravotnických zařízeních. Diplomovaná dětská sestra Absolvent oboru samostatně, na základě vlastního rozhodnutí a v souladu s diagnózou lékaře, poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o děti, přímou ošetřovatelskou péči orientovanou na individuální potřeby a podněty dítěte a rodiny. Uplatní se ve všech zařízeních pečujících o psychosomatické potřeby dítěte. Podílí se na poradenské činnosti a prevenci v péči o dítě.
2007 ....... 2022 ....... 2024 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz