| Přihlásit |    

Školní poradenské pracoviště

S jakými problémy se na výchovnou poradkyni můžete obrátit:

- s prevencí a řešením výukových a výchovných obtíží a problémy s adaptací při přechodu

  na SŠ - tvorba podpůrných opatření     

- s péčí o žáky, kteří byli vyšetřeni pedagogicko-psychologickou poradnou či specializovaným 

  pedagogickým centrem (odesílání na kontrolní vyšetření, hlídání termínů platnosti závěrů z  

  vyšetření, individuální vzdělávací plány)    

- s kariérovým poradenstvím- volba povolání – informacemi o možnosti dalšího  

  studia, přijímacím řízením, přihláškami, exkurze, dny otevřených dveří, spolupráce s ÚP)

- pomoc při řešení individuálních problémů, rodinných problémů, sociálně-patologickými jevů,  

  ale i problémů ve vztazích    

- při zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, specializovanými  

  pedagogickými centry, střediskem výchovné péče, odborem sociálně právní ochrany dětí,

  probační a mediační službou, dětským lékařem, policií, metodikem prevence a spolupráce

  s ostatními vyučujícími a také poskytování kontaktů na různé odborníky

- vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky se zdravotním postižením,

  zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo

  etnických skupin, ale také pro žáky nadané dle požadavků inkluzního vzdělávání 

- poradenství a odborné konzultace poskytuji žákům i zákonným zástupcům

Náplň činnosti výchovného poradce

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

1. Poradenské činnosti

A) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
 • Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.
 • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

B) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

C) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

D) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

E) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2.  Metodické a informační činnosti

 • Zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 116/2011 Sb., Vyhláška 27/2016 Sb.)

Informovaný souhlas o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky 116/2011Sb. v platném znění, je povinností každé školy poskytovat poradenské služby. Tyto služby jsou poskytovány zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:
1. prevenci školní neúspěšnosti,
2. primární prevenci sociálně patologických jevů,
3. kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
4. odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
5. péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
6. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
7. metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Dle této vyhlášky je povinností školy rodiče a žáky seznámit s těmito službami a vyžádat si od rodičů a žáka souhlas s informováním a poskytováním těchto služeb. V případě vašeho nesouhlasu nebude výchovný poradce a metodik prevence vašemu dítěti poradenské služby poskytovat a to ani v případě, když o ně dítě požádá. Souhlasu není potřeba v případě stanovených zvláštními právními předpisy, zejména zákonem č.359/ 1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Případné dotazy vám zodpoví výchovný poradce Mgr. Věra Severová.

Plné znění vyhlášky 116/2011 Sb. a vyhlášky 27/2016Sb. ke stažení na konci článku.
Formulář k udělení souhlasu s poskytováním poradenských služeb si můžete stáhnout

Platná legislativa:

Vyhláška 116/2011 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

 
Copyright © 2005 - 2022 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena